Algemene voorwaarden

ALGEMEENHEDEN

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten door Le CirQ bv alsmede op alle aanbiedingen en leveringen met uitdrukkelijke uitsluiting van alle andere voorwaarden. De toepassing van huidige voorwaarden vormt de beslissende voorwaarde voor het tot stand komen van het akkoord van Le CirQ bv. Elke afwijking van deze voorwaarden moet het voorwerp uitmaken van een door Le CirQ bv ondertekende schriftelijke overeenkomst. Mochten een of meerdere clausules of een deel van de clausules niet geldig zijn of er een uitdrukkelijke afwijking op zijn toegestaan, doet zulks geen afbreuk aan de geldigheid en de toepasselijkheid van de andere bepalingen.

VOORWAARDEN

• Le CirQ neemt enkel feesten aan vanaf 50 personen. Als blijkt dat het bevestigde aantal gasten onder de 50 personen uit komt dan is het minimum aantal waarvoor een drankenforfait moet betaald worden 50pers of ingeval van afrekening per consumptie is het minimumbedrag 1000€.
• In de zaalhuur is tevens inbegrepen : gebruik draadloze micro, beamer, doorzichtprojectiescherm, tafels, stoelen, standaard pakket bloemetjes, kaarsjes, rode loper, … . Alle bijkomende elementen zijn ten laste van de klant.
• Extra decoratie is weliswaar bespreekbaar en afzonderlijk af te rekenen of zelf te regelen. Zolang er niets beschadigd wordt kan er veel.
• Er is geen parking voorzien op eigen terrein van Le CirQ bv.
• Indien de klant zijn avondfeest wil laten voorafgaan door een ceremonie of inhuldiging in Le CirQ bv, wordt er enkel meerprijs gerekend voor de verbruikte dranken
• Teneinde iedereen een goede herinnering te laten bewaren aan een heugelijke dag sluit Le CirQ bv avondfeesten af ten laatste om 05h00 ’s morgens. De dag van het feest kan men ten vroegste om 13u het feest laten beginnen.
• Het juiste aantal aanwezigen van het feest (zowel diner als avondfeest indien beide aantallen verschillen) dient tenminste een volle week vooraf bekend te zijn, inclusief alle afwijkingen van een eventueel gekozen menu. Indien zich daarna nog wijzigingen m.b.t. het aantal gasten voordoen, dan kunnen die worden doorgegeven tot 2 dagen voor het feest. Wijzigingen in het aantal personen in min op de dag van het feest, kunnen niet meer in mindering worden gebracht. Wijzigingen in meer zullen aangerekend worden aan de normale prijzen en tarieven tenzij deze wijzigingen een substantieel meerwerk of wijziging van de zaal met zich meebrengt.
• Menukaarten, de tafelschikking en naamkaartjes dienen door de klant zelf aangeleverd te worden.
• Voor genodigden die enkel worden uitgenodigd voor het dansfeest vanaf 21.30 wordt een verminderde forfaitaire drankprijs aangerekend, doch kan dit enkel in combinatie met minstens 50 gasten die er eerder zijn en waarvoor de normale forfait zal aangerekend worden. 
• Le CirQ bv wijst binnen de perken van het wettelijk mogelijke elke verantwoordelijkheid af bij gebeurlijke schade of ongevallen binnen de gebouwen. Anderzijds bevestigt Le CirQ goed verzekerd te zijn voor haar uitbating.
• Le CirQ bv zal elke schade aangericht aan haar gebouwen, andere activa of aan derden, dit door de klant of diens genodigden kunnen verhalen op de klant.
• Le CirQ bv is in geen enkele situatie aansprakelijk bij verloren voorwerpen, het gebruik van de vestiaire is steeds op verantwoordelijkheid van de klant.
• De klant dient zich in regel te stellen met de reglementering van toepassing op de door hem in de feestzaal van Le CirQ bv georganiseerde evenementen of activiteiten. Zo zullen ondermeer alle taksen zoals Sabam en Billijke Vergoeding ten laste zijn van de klant. Voor feesten in de familiale sfeer is er echter geen sabam-aangifte vereist. De klant vrijwaart Le CirQ bv tegen aanspraken, vorderingen of procedures van derden in dit verband. Ook hanteren wij een ons volgens de wet opgelegd maximaal geluidsniveau : > 85 db (A) en ≤ 100 dB(A)LAeq,15 min
•  Een externe organisatie of verantwoordelijke persoon voor het geluid dient in te staan voor alle verdere vergunningen en VLAREM voorschriften. Bij overtreding of gehoorschade kan Le CirQ bv niet aansprakelijk worden gesteld.
•  Le CirQ bv biedt de klant de vrije keuze in het aanstellen van een DJ. Deze laatste dient zijn eigen ‘draaitafel’ mee te brengen en mag via XLR aansluiten op ons geluidssysteem. Opbouw van de installatie gebeurt steeds in samenspraak met Le CirQ bv. Afbouw dient te gebeuren bij einde van uw feest.
Een artiest/live band moet steeds zijn eigen geluidsinstallatie meebrengen en mag dus niet inprikken in ons systeem.
• Le CirQ bv kan niet aansprakelijk / verantwoordelijk worden gesteld bij slecht of niet functionerende elektriciteitskabels,
aansluitingen of verdeelkasten die door de klant /externe organisatie zelf werden voorzien. Eventuele schade aan het elektriciteitssysteem van Le CirQ bv ten gevolg van onder andere verkeerde aansluitingen,…. die toe te wijzen zijn aan de verantwoordelijkheid van deze klant /
externe organisatie zal bovendien gefactureerd worden aan deze partij.
• Alle foto’s, beelden en teksten uit deze brochure blijven eigendom van Le CirQ bv. Niets uit deze brochure mag gekopieerd of nagemaakt worden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Le CirQ bv.
• Het is verboden te roken binnen de gebouwen. Indien dit rookverbod niet wordt gerespecteerd is de organisator van het feest verantwoordelijk. Eventuele boetes zullen dan ook doorgerekend worden.
• Dranken worden altijd door ons verzorgd. U bent vrij om eventuele catering door gelijk welke cateraar te laten verzorgen. Graag doen wij ook steeds een voorstel met onze eigen catering service Mfoods. 
Onze afwerkkeuken mag gratis gebruikt worden. De cateraar dient deze wel achter te laten in de staat waarin ze verkregen is en neemt afval mee. Indien de keuken niet acceptabel is achtergelaten of het afval niet meegenomen is kan Le CirQ bv hiervoor een kost van 300e aanrekenen.
De cateraar is zelf verantwoordelijk voor zijn personeel en is facilitair verantwoordelijk, maw dient hij of zij zelf in te schatten welke materieel er moet meegebracht worden om de gewenste kwaliteit voor de klant te leveren.

BESTELLINGEN EN ANNULATIE

• Een overeenkomst komt tot stand tussen Le CirQ bv en de klant en een reservatie of bestelling is pas bindend voor Le CirQ bv vanaf betaling van een voorschotfactuur op rekeningnummer IBAN: BE69 7370 2313 8078 (BIC: KREDBEBB) van ‘Le CirQ bv’ met als referte de naam van de klant en de datum van het feest. Het voorschot is onmiddellijk te betalen en door betaling van het voorschot gaat de klant ook automatisch akkoord met de algemene voorwaarden/afspraken van Le CirQ bv.
• Le CirQ bv behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke ingrijpende wijziging aan de juridische toestand van zijn klant die Le CirQ bv redelijkerwijze kunnen doen twijfelen aan de mogelijkheid van de klant om zijn financiële verplichtingen na te komen.
• Bij gebreke aan tijdige betaling van het voorschot komt met Le CirQ bv geen overeenkomst tot stand en wordt de reservatie van de klant voor onbestaande gehouden. Reeds betaalde voorschotten worden niet terugbetaald in geval van annulatie van de bestelling of ontbinding van de overeenkomst.
• Bij de reservatie van een feest is iedere partij die bestelt hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor het totale factuurbedrag. Bij een huwelijksfeest worden beide families geacht hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk te zijn voor de eindafrekening van de factuur. De persoon die de reservatie of bestelling plaatst maakt zich hiervoor sterk. De ontvangst van een gedeeltelijke betaling door 1 partij of 1 familie kan echter
nooit aanzien worden als afstand van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de totaliteit van de factuur.
• Het feit dat Le CirQ bv aanvaardt om op verzoek van de klant de facturen te richten aan een derde brengt geen schuldvernieuwing en ontslaat de klant niet van zijn gehoudenheid tot betaling jegens Le CirQ bv.
• De klant vrijwaart Le CirQ bv tegen alle mogelijke aanspraken, vorderingen of gerechtigdheden van gelijk welke derden, die zouden voortkomen uit voortvloeien uit het feit dat Le CirQ bv instemt om, op verzoek van de klant, aan derden te factureren.
• Facturatiegegevens dienen gekend te zijn voor aanvang van het feest.
• Indien Le CirQ bv een aanmaning van betaling moet sturen wordt deze aan € 25/rappel gerekend. Deze kost is niet inbegrepen in de toepasbare schadebedingen van Le CirQ bv.

• Annulatie dient aangetekend te gebeuren en wordt als contractbreuk beschouwd. Voor verhuur van feestzalen zal in geval van annulatie door de klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn aan Le CirQ bv rekening houdende met het tijdstip waarop de overeenkomst wordt geannuleerd:
a. De vergoeding is gelijk aan de betaalde waarborg bij annulering meer dan een jaar voor het feest.
b. De vergoeding is gelijk aan de waarborg verhoogd met € 500 forfaitair bij annulering tussen 12 maanden en 6 maanden voor het feest.
c. De vergoeding is gelijk aan de waarborg verhoogd met € 1000 forfaitair bij annulering tussen 6 maanden en 3 maanden voor het feest.
d. De vergoeding is gelijk aan de waarborg verhoogd met € 1500 forfaitair bij annulering tussen 3 maanden en 11 dagen voor het feest.
e. De vergoeding bedraagt 70 % van de totale prijs van de bestelling bij annulering tussen 11 dagen voor het feest en het feest zelf met een max. van € 3500.
• Indien mits uitdrukkelijke afwijking van de algemene voorwaarden geen waarborg zou zijn betaald dienen de hierboven voorziene schadevergoedingen met € 3000 te worden verhoogd.
• Vermelde forfaitaire schadevergoedingsbedragen gelden onverminderd het recht van Le CirQ bv om meerdere schade aan te tonen en er integrale vergoeding voor te eisen van de klant.
In geval van annulatie door Le CirQ bv van een overeenkomst met een consument zullen alle ontvangen voorschotten terugbetaald worden.
• De gevallen van overmacht, ongeacht of deze tijdelijk of definitief de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, schorsen of doven van rechtswege de verplichtingen van Le CirQ bv uit en ontslaan Le CirQ bv van elke aansprakelijkheid, terugbetaling van voorschotten en/of schade die hierdoor zou kunnen ontstaan. Worden beschouwd als gevallen van overmacht in hoofde van Le CirQ bv oorlogen en gelijkaardige toestanden, pandemie, beslissingen of handelingen van de openbare overheid, stakingen, electriciteitspanne, overstromingen, vandalisme, brand alsmede elke oorzaak onafhankelijk van de wil van Le CirQ bv. Deze opsomming is niet limitatief. 

PRIJZEN EN TARIEVEN

Alle prijzen zijn geldig vanaf 1 januari en dit voor het lopende werkjaar tot en met 31 december van hetzelfde jaar. Voor kinderen tot 12jaar wordt 50% korting gegeven op de drankenforfait. Tenzij anders vermeld, gebeuren alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen, inclusief B.T.W.. In geval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren is Le CirQ bv gerechtigd de prijs overeenkomstig te verhogen mits tijdige kennisgeving aan de klant. Alleen de prijzen en tarieven vastgesteld bij de bespreking van het menu, en de ondertekening ervan, zijn bindend. Elke wijziging van de bestelling na de totstandkoming van de overeenkomst kan een aanpassing meebrengen van de prijs.

BETALINGSVOORWAARDEN

Tenzij anders bepaald op de factuur zijn de facturen netto contant betaalbaar, zonder korting. Indien Le CirQ bv betalingstermijnen toekent, wordt elke betaling die binnen de gestelde termijn niet effectief gecrediteerd werd op de financiële rekeningen van Le CirQ bv, als laattijdig beschouwd. Betalingen gebeuren slechts geldig door storting op de bankrekening van Le CirQ bv IBAN BE69 7370 2313 8078 - KREDBEBB of aan de personen die daartoe uitdrukkelijk door hem gemachtigd zijn. Tenzij schriftelijk anders bepaald, verliest de klant bij elke laattijdige betaling van een factuur of niet nakoming van enige andere verplichting, het voordeel van alle toegekende termijnen en worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar. Bovendien brengt de niet-betaling binnen de 30 dagen na factuurdatum voor voorschotfacturen en de niet-betaling binnen de 8 dagen na factuurdatum voor de afrekeningsfacturen, de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen met zich mee, zelfs de niet-vervallen, zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden.
Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag is de klant naast de hoofdsom van de schuld, van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling ook een maandelijkse interest van 2% op het factuurbedrag verschuldigd, een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het
factuurbedrag met een minimum van € 125, alsook volledige schadeloosstelling voor de eventuele gerechtelijke invorderingskosten. Het betalen van de interest geeft de klant niet het recht de betaling van de hoofdsom uit te stellen. De betalingen worden steeds aangewend om
eerst de oudste openstaande schulden te vereffenen. Indien Le CirQ bv een aanmaning van betaling moet sturen wordt deze
aan € 25/rappel aangerekend, deze kost is niet begrepen in voorafgaand schadebeding.

KLACHTEN

Klachten i.v.m. facturen dienen op straffe van verval van het recht om te protesteren gemotiveerd per aangetekend schrijven of per mail te
gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Elke andere klacht dient om geldig te zijn gemotiveerd te zijn, een gedetailleerde
omschrijving te bevatten en bij aangetekende brief of per mail te geschieden binnen de 72 uur, volgend op de gebeurtenis waardoor de
aansprakelijkheid van Le CirQ bv zou kunnen betrokken zijn.

OVERMACHT

De gevallen van overmacht, ongeacht of deze tijdelijk of definitief de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, schorsen of
doven van rechtswege de verplichtingen van Le CirQ bv uit en ontslaan Le CirQ bv van elke aansprakelijkheid en/of
schade die hierdoor zou kunnen ontstaan. Worden beschouwd als gevallen van overmacht in hoofde van Le CirQ bv : oorlogen en
gelijkaardige toestanden, pandemie, beslissingen of handelingen van de openbare overheid, stakingen, overstromingen, vandalisme, brand  alsmede elke oorzaak onafhankelijk van de wil van Le CirQ bv. Deze opsomming is niet limitatief.

AANSPRAKELIJKHEID

Le CirQ bv zal steeds haar uiterste best doen om haar verplichtingen in het kader van de overeenkomsten met haar klanten
optimaal uit te voeren. De klant is aansprakelijk voor elke schade toegebracht aan het gebouw en meer in het algemeen alle
activa van Le CirQ bv ten gevolge van fouten of nalatigheden begaan door hemzelf of zijn genodigden. Le CirQ bv kan in
geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen van de klant en/of diens genodigden in en rond de feestzaal en op de
aangewezen parking, dewelke te wijten zijn aan een gebrek aan voorzichtigheid, een abnormaal gedrag of een onoordeelkundig of ongepast
gebruik van de infrastructuur. Le CirQ bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging, verlies
of diefstal van materialen, goederen of voorwerpen van de klant of van diens genodigden tijdens een feest of evenement.

GEEN AFSTAND VAN RECHT

Het nalaten van Le CirQ bv om zich op één van deze voorwaarden te beroepen en/of de naleving ervan te vorderen, houdt geen afstand
in van de rechten die uit die voorwaarde volgend in haar hoofde, tenzij u die afstand van recht schriftelijk bevestigt.

BEVOEGDHEID VAN DE RECHTBANKEN

Alle overeenkomsten met Le CirQ bv worden uitsluitend door het Belgisch recht beheerst. Alle geschillen over de interpretatie of
de uitvoering van de hierboven vermelde verkoopsvoorwaarden vallen, naar keuze van Le CirQ bv, onder de uitsluitende
bevoegdheid van de rechtbank in het arrondissement Turnhout of, wanneer de klanten consumenten zijn, de rechtbanken aangeduid
conform de regelen van artikel 624,1°, 2° en 4°Ger.W.